Privacyverklaring

VRD Drunen, gevestigd aan Elzenstraat, 22 5151AS, Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Volledige contactgegevens
adres: Elzenstraat 22, 5151 AS, Drunen
tel.: 0416372878
website: http://www.VRD-Drunen.nl
email: info@VRD-Drunen.nl
kvk nummer: 18127212

VRD Drunen geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitende gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij van jou voor onze dienstverlening hebben verzameld. Wij geven gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VRD Drunen verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je  deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
            – Voor- en achternaam
            – Adresgegevens
            – Telefoonnummer
            – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@VRD-Drunen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VRD Drunen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Gegevens worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank;
– Het afhandelen van de betaling;
– Om goederen en diensten af te kunnen leveren;
– VRD Drunen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
VRD Drunen maakt géén gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VRD Drunen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VRD Drunen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Jaarlijks worden de gegevens opgeschoond van klanten waarvoor geen overeenkomst tot stand is gekomen. Bij het realiseren van een overeenkomst wordt de termijn van de fiscale bewaarplicht in acht genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
VRD Drunen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze gezamenlijke overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VRD Drunen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op de website van VRD Drunen staan links naar andere sites. Bij het klikken op één van deze links komt je automatisch terecht bij het privacy-beleid van de nieuwe bron die je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door VRD Drunen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@VRD-Drunen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.
VRD Drunen wijst erop dat er altijd de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VRD Drunen neemt de bescherming van de verstrekte gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens van onze klanten worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Als je de indruk heeft dat jouw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@VRD-Drunen.nl.

Aanpassen privacyverklaring
VRD Drunen behoudt het recht voor het aanpassen van deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? We horen het graag.

Datum van opstelling: 27-05-2022